titul

Ubytovna

                                                  

Bližší informace u správce ubytovny p. Nečase tel. 704 034 863

Ubytovna je umístěna v prvním patře správní budovy FK Slovanu Kladno, hned vedle fotbalového hřiště. Hřiště se nachází vedle lesa. V blízkosti je řada sportovišť, například akvapark, inlajnová dráha, přímo okolo hřiště vede ciklistická steska. Ubytovna je projektovana jako ubytovna pro dělníky. Není vhodná k trvalému pobytu a k ubytovávání dětí mladších šesti let. Společné sprchy, toalety a malá kuchyňka jsou v patře na chodbě.

Pokoje
  jednolůžkový pokoj 3x
  dvoulůžkové pokoj 4x
Ceník
Služba cena
  jednolůžlkový pokoj   5400 Kč/ měsíc = 180 Kč/den
  dvoulůžkový pokoj - 1 osoba v pokoji, za lúžko   5100 Kč/ měsíc = 170 Kč/den
  dvoulůžkový pokoj - 2 osoba v pokoji, za lůžko   4800 Kč/ měsíc = 160 Kč/den
  vratná záloha na klíč od pokoje a vchodových dveří   500Kč
            

UBYTOVACÍ ŘÁD FK Slovan Kladno

Tento ubytovací řád se vztahuje na ubytování v ubytovně FK Slovan Kladno, který provozuje odpovědný vedoucí Martin Nečas (dále jen Ubytovacího zařízení = UZ). V UZ může být ubytován pouze osoba starší 18 let, která se řádně přihlásí, předloží ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz (platný cestovní pas), cizinců mimo státy evropské unie i povolení k pobytu v ČR a předem zaplatil cenu na sjednané období.

UBYTOVÁNÍ

1. Správce UZ uzavře s ubytovaným při nástupu smlouvu o ubytování, vystaví platný příjmový doklad o uhradě ubytování. Na požádání vystaví potvrzení o ubytování. Doklad obsahuje jméno ubytovaného, číslo pokoje ubytovny a cenu za období ubytování. Ubytovaný obdrží klíč od pokoje a vchodových dveří proti vratné záloze uvedené v platném ceníku. Tato záloha se ubytovanému vrátí po předání pokoje a vrácení klíčů správci UZ. Pokud dojde ke ztrátě klíčů, záloha propadá ve prospěch ubytovatele.

2. Ubytovaný je povinen v den jeho příjezdu uhradit dopředu ceny v souladu s platným ceníkem.

3. Ubytovány nesmí být osoby, které jsou postiženy infekčními chorobami.

4. Domácí zvířectvo není povolené přechovávat na pokojích UZ.

5. Správce UZ seznámí ubytovaného s ubytovacím řádem, provedou spolu kontrolu pokoje.

POBYT

6. Ubytovaný má právo užívat ubytovací kapacitu včetně společných prostor (sprchy, WC, kuchyňka) po dobu, kterou si sjednal se správcem UZ a kterou řádně uhradil.

7. Ubytovaný je povinnem udržovat pořádek a čistotu jak na pokojích, tak i ve společných prostorách UZ (WC, sprchy, schodiště, kuchyňka).

8. Ubytovaný umožní správci UZ kontrolu hygieny a čistoty pokoje. Ubytovaný je povinnen umožnit správci UZ vstup do pokoje za jeho přítomnosti.

9. V případě nedodržování hygieny, čistoty pokoje a společných prostor má odpovědný provozovatel UZ právo uložit ubytovanému pokutu ve výši 500,-Kč, případně vyloučit ubytovaného z areálu UZ.

10. Ubytovaný je povinnen nepoškozovat inventář, majetek a vybaveni ubytovny. Za případné škody odpovídá ubytovaný a je povinen tyto škody nahradit v plné výši.

11. V UZ je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní ubytované nadměrným křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.

12. V ubytovacích kapacitách nebo společenských prostorách UZ nesmí ubytovaný bez souhlasu správce UZ přemísťovat a vynášet inventář a vybavení ubytovny, provádět opravy, či jakékoliv zásahy do el.sítě nebo jiné instalace.

13. Na pokojích a v celém areálu UZ je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ a MANIPULOVÁNÍ S OTEVŘENÝM OHNĚM !!! Kouření je povolené pouze na místech k tomu určených. Při porušení ubytovaný zaplatí pokutu ve výši 500,-Kč.

14. Z bezpečnostních důvodů nejsou pokoje vybaveny el. spotřebiči. Na pokojích je přísný zákaz používání elektrických a plynových vařičů. Ubytovaný může používat drobné el.spotřebiče sloužících k osobní hygieně (holící strojky, masážní strojky, sušiče vlasů).

15. V případě upevnění obrázků a poliček na zdi pokoje je předem nutné povolení správcem UZ.

16. Ubytovaný je povinen vždy při opuštění pokoje zhasnout světla, vypnout všechny el. spotřebiče, zavřít okna a uzamknout dveře pokoje.

17. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých osob v prostorách UZ.

18. V případě zranění ubytovaného zajistí správce UZ lékařskou pomoc, případný převoz do nemocnice.

19. V UZ může ubytovaný přijímat návštěvy pouze v době od 8.00 hod. do 22.00 hod. Po 22.00 hodině je ubytovaný povinný dodržovat zákaz vstupu cizích osob do UZ.

20. Správce UZ zamkne vchodové dveře ve 22.00. Po této hodině až do 08.00 je každý ubytovaný povinen zamykat vhcodové dveře UZ.

21. V době od 22.00 hodin do 6.00 hodin je ubytovaný povinen DODRŽOVAT NOČNÍ KLID!!!

22. Ubytovaný je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě nedodržování ubytovacího řádu má správce UZ právo ukončit pobyt ubytovaného s okamžitou platností, bez finanční náhrady.

23. Ubytovaným do areálu UZ je umožněné přijíždět motorovými vozidly jen po přístupových cestách a parkovat na určených místech správcem UZ. Projíždění, používání zvukových signálů a ponechávání motorů v běhu bezdůvodně není dovolené.

24. Případné opravy motorových vozidel a jejich mytí je ZAKÁZÁNO v celém areálu FK Slovan Kladno. Odpadky všech druhů je ubytovaný povinen dávat na vyhrazená místa a do určených nádob.

25. Rozdělávání ohňů v areálu FK Sloan Kladno je povoleno pouze na vyhrazených místech. V případě porušení se sjednává smluvní pokuta 500 Kč.

26. Ubytovaný musí dodržovat předpisy požární ochrany. Při vzniku požáru k jeho likvidaci použít hasící přístroj. V případě většího požáru jsou ubytovaní povinni okamžitě opustit pokoje a areál UZ.

27. FK Slovan Kladno nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty na pokojích či škody na majetku ubytovaného. Nenese žádnou odpovědnost za zaparkovaná vozidla (krádeže, jiná poškození). Také nenese zodpovědnost za případné úrazy na UZ a v celém areálu.

28. Stížnosti ubytovaného, či případné návrhy na zlepšení provozu UZ přijímá zprávce UZ.

29. V případě prodloužení pobytu musí ubytovaný informovat správce UZ minimálně 1 den před plánovaným odjezdem, a to nejpozději do 18:00 hod.

UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ

30. Správce UZ večer před ukončením ubytovací smlouvy provede kontrolu stavu pokoje. Poslední den pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 10.00 hodin dopoledne.

31. Při ukončeni pobytu je ubytovaný povinen předat pokoj správci UZ a odevzdat klíč od pokoje a vchodových dveří. Poté spávce UZ vrátí ubytovanému vratnou zálohu uvedenou v platném ceníku.

32. V případě, že ubytovaný opustí areál UZ, neodevzdá klíč od pokoje a vchodových dveří a ani neinformoval o tomto skutku správce UZ, tento pokoj bude otevřen po jednom týdnu správcem UZ za přítomnosti odpovědného provozovatele UZ a 1 člena výkonného výboru FK Slovan Kladno. Tato komise provede písemný soupis věcí ubytovaného a věci uloží po dobu 3 měsíců. Po této době komise věci ubytovaného zlikviduje.

33. Ubytovaný je povinen dodržovat tento ubytovací řád.V případě nedodržování ubytovacího řádu má správce UZ právo ukončit pobyt ubytovaného s okamžitou platností, bez finanční náhrady.